Japanse tuin, 2012, gem. techn., 70x50 cm.

Japanse tuin, 2012, gem. techn., 70x50 cm.